Lògica 2016-2017 (Codi 360961; Grup B1)

Organisation

Professor: Joost J. Joosten, Coordinació: Calixto Badesa Cortes
El curs és de 6 crédits el qual correspon amb 50 hores de contacte.
Les clases es fan al aula 405 a Montalegre 6.
Dimarts: 18:00 -- 19:00;
Dimecres: 18:00 -- 19:00;
Dijous: 18:00 -- 19:00.
En aquesta pàgina anirem anotant el progres i potser posarem alguns apunts.
La pàgina oficial de l'asignatura es troba aquí (de moment no funciona aquest enllaç però es pot accedir mitjançant aquest enllaç fent click en "Obligatories", despres "Lògica" i despres en "Tardor") i aquí (ambdos accesible des de aquí).Setmana 1 Setmana 2
Setmana 3 Setmana 4
Setmana 5 Setmana 6
Setmana 7 Setmana 8
Setmana 9 Setmana 10
Setmana 11 Setmana 12
Setmana 13 Setmana 14

Setmana 1

La primera setmana. 12/16 de setembre

Vam començar el dimarts amb una introducció suau que es troba aquí.

Fixeu-vos que a la fí de les notes n'hi ha un esquema amb referencies al llibre. El dimecres i el dijous vam repasar lògica propocicional classica. Vam repassar nocions com assignació, taula de veritat, tautologia, contingencia, contradicció, conseqüència lògica, equivalencia, etc. En breu, vam repassar els capítols 6,7,8 i 9 del llibre.

Setmana 2

19/9 a 23/9.

Vam repassar la sintaxi de lògica classica de predicats. Un llenguatge consisteix de tres elements: noms propis, predicats i relacions. Vam repassar el capítol 12 del llibre i el principi del capítol 13. Vam fer els exercisis 6 i 7 del capítol 12 i l'exercisi 32 del capítol 13.

Setmana 3

26/9 a 30/9

Vam repassar semantica formal de lògica classica de predicats i vam fer l'exercisi 1 del capitol 13. Es recomana llegir 13.1 i 13.2 per al dimecres.

Vam parlar del concepte de conjunts reflexionant del nostre concepte. Vam veure mitjançant la paradoxa de Russell que comprensió naiva es inconsistent. Vam definir les operacions basics de unió, intersecció i diferencia de dos conjunts. Per a deures del dijous: l'exercisi 1 del capítol 2.

Hem repassat els apartats 1 i 2 del capitol 2 del llibre.

Setmana 4

3/10 a 7/10

Vam demostrar amb detall una equació de conjunts corresponent amb la tautologia

p/\ (q \/ r) <--> ( p/\q ) \/ ( p/\r )

A més vam parlar de les relaccions i la seva representació en la teoria de conjunts

Vam parlar de tipos de relacions i vam encontrar una relació que no és reflexiva ni irreflexiva.

Vam parlar de tipus de relacion (transitiva, anti-simètrica, asimètrica, etc). Vam parlar de la relació nula, la relació total i la identitat. Hem fet un parell d'exercisis quin tipus de relació implica quin altre tipus de relació (per exemple, R és transitiva no implica que sigui reflexiva).

Setmana 5

10/10 a 14/10

Vam parlar de relacions d'equivalència per una banda i particions per una altra banda. Vam veure que en un cert sentit són iguals. Com a deures tenim els exercisis 26, 27 i 28 de la pàgina 97.

Vam parlar del capítol 4, parlant de biyectabilitat. Vam parlar del Coninuum Hypothesis. Deures: ex 1, 2 i 6.

Setmana 6

17/10 a 21/10

Vam parlar de ocurrencies de viarables que poden ser lliures o lligades. Deures eran els exercisis 7 i 8 del capítol 12 (p 237 de la segona edició).

Vam repassar la definició formal de semantica de primer ordre. A més vam donar la definició de verdad dintre un model (només per a formules atomiques).

Hem acabat la definició formal de veritat en un model. Encara que no hem vist tots els detalls, sí vam parlar de que és precis fer una extensió del llenguatge formal afegint simbols nous per a denotar elements del model. Hem vist un parell d'exemples.

Setmana 7

24/10 a 28/10 aquí tenim un examen per a practicar. Ho sento, però el vaig escriure en Anglès. Avui dia però, tothom a l'academia hem de saber una mica d'AnglèsÉ

Vam repassar tot el que hem vist per tal de preparar el primer parcial.

Dijous 27 d'octubre: primer parcial al lloc de sempre. Important: Començem a les 18:00 hores en comptes de les 19:00. La duració per a fer l'examen és de una hora.

Setmana 8

31/10 a 4/11 Les clases van ser impartits per en Eduardo Hermo Reyes i aqui tenim el que va fer.

Esta semana hemos repasado los ejercicios y dudas del examen parcial de la semana pasada. También hemos visto la definición de verdad de una sentencia en una estructura junto con conjuntos y relaciones definibles en una estructura. Para practicar la noción de conjunto definible hemos hecho el ejercicio 56 de la página 271.

Setmana 9

7/11 a 11/11

Vam parlar de conseqüència lògica, equivalencia lògica i satisfactibilitat per a la lògica de predicats. Vam fer un parell d'exercisis.

Setmana 10

14/11 a 18/11

Hem `demostrat' que qualsevol fòrmula és equivalent a una formula en forma prenex normal i hem fet un parell d'exercisis.

Hem començat amb el calcul! Aquí teniu unes notes.

Hem fet les regles de introducció i eliminació per la conjunció i per la implicació.

Setmana 11

21/11 a 25/11

Hem fet exercisis amb les regles de introducció i eliminació per la conjunció i per la implicació.

Setmana 12

28/11 a 2/12 Hem ja fet totes les regles proposicionales.

Setmana 13

5/12 a 9/12

Només tenim clases el dimecres. Aquí hi ha un examen de prova. Les clases del dimecres les farà en Eduardo Hermo Reyes.

Setmana 14

12/12 a 16/12

Setmana 15

19/12 a 23/12

Dijous 22 de desembre: segon parcial al lloc de sempre. Important: Començem a les 18:00 hores en comptes de les 19:00. La duració per fer l'examen és de una hora.

Avaluació única

Dilluns, 9 de gener de 16:00 -- 18:00 a l'aula 405. S'ha d'estudiar tot el temari.

Reavaluació

Dimecres, 1 de febrer de 16:00 -- 18:00 a l'aula 405. S'ha d'estudiar tot el temari.

Preguntes i respostes

Pregunta

P:

Resposta

R.:

Pregunta

P:

Resposta

R.:

Pregunta

P:

Resposta

R.:

Pregunta

P:

Resposta

R.:

Pregunta

P:

Resposta

R.:

Pregunta

P:

Resposta

R.:

També unes comentaries del pla docent en castellà:Evaluacio ́n Evaluacio ́n continua: Dos ex ́amenes parciales, el primero el d ́ıa 27 de octubre y el segundo el d ́ıa 22 de diciembre. Si la nota de cada uno de los exa ́menes parciales es igual o superior a 2, la nota de la evaluaci ́on continua ser ́a la media de las notas obtenidas en los dos exa ́menes parciales. Si un estudiante se presenta a los dos parciales y la nota de uno cualquiera de ellos es inferior a 2, se considerara ́ que ha suspendido la evaluacio ́n continua (y podra ́ presentarse al examen de revaluaci ́on en caso de que su nota media sea igual o superior a 3). Si un estudiante no se presenta a alguno de los dos ex ́amenes parciales se considerara ́ que no se ha presentado a evaluaci ́on continua. Evaluacio ́n u ́nica: Examen final. Elecci ́on del m ́etodo de evaluacio ́n El sistema de evaluaci ́on por defecto es el de evaluaci ́on continua. Todo estudiante puede elegir entre ser evaluado por el sistema de evaluacio ́n continua o por el sistema de evaluaci ́on u ́nica. Todos los estudiantes que no se han presentado a la evaluaci ́on continua, pueden optar por el sistema de evaluaci ́on u ́nica. Reevaluacio ́n Examen del mismo tipo que el examen final. Para tener derecho al examen de reevaluacio ́n es necesario haberse presentado o bien a la evaluaci ́on la continua o bien a la u ́nica, y haber obtenido una nota igual o superior a 3.